Свържете се с нас: +359 2 489 08 78; +359 888 800 884

CLARECO модел В6 на цена 3 500 лева

CLARECO модел В6 на цена 3 500 лева
Промоцията е валидна от 11 март 2019 до 12 април 2019

Максималният капацитет на съоръжението В6 e Q = 0.9 m3/ден. Основната част от пречиствателното съоръжение е биореакторът. Този реактор включва  в  един съд всички процеси на биологичното пречистване  на отпадъчните води. Всяко едно от отделенията на зоната за активация  позволява постигането на пълно последователно пречистване, което включва отстраняване на  замърсяването с въглерод, нитрификация и многостъпална денитрификация.

Пречиствателното съоръжение се характеризира с опростена конструкция. Биореакторът е кръгъл съд с вътрешни отделения. Съоръжението е изработено от антикорозионни материали - полипропилен (РР).

Работата на съоръжението е автоматизирана и се  управлява от контролно табло. В случай на по-малко потребители (2 човека), станцията се настройва да работи на минимален режим.

При стартиране съоръжението се зарежда с активна утайка, след което не се добавят никакви химикали, таблети и др. Пречистената вода може да се използва за напояване на декоративна растителност и тревни площи.

Станцията може да се монтира в непосредствена близост до жилищната сграда, тъй като процесът на пречистване протича без миризми. Станцията се нуждае от сервизиране – отнемане на излишната утайка, което при този модел съоръжение е  1 път на година и половина/две.

Пречистената вода се зауства в дере, река, дъждовна канализация. При липса на подходящо място за заустване се изгражда дренаж или се добавя резервоар за пречистената вода.

Инсталирането на съоръжението изисква направата на изкоп (по приложената схема), полагане на бетонов фундамент или пясъчна основа,  странично укрепване при наличие на високи подпочвени води, странично запълване с филц – 20сm – 40сm. Необходимите инертни материали са:

  • Пясък – 1 m³ (за основа на изкопа, ако не се прави бетонов фундамент)
  • Филц /1-3 см/ - 2 -3m³ – за обратна засипка

Асемблирането и стартирането на съоръжението се извършва от специалисти на „Елнет БГ”EООД и не се заплаща допълнително.

Реализирани проекти

Контакти