CLARECO - проекти

 
   

Проекти


 

Програма ФАР 2005 BG 2005/017-353.10.01

Икономическо и социално сближаване към МТСП

  
Име на проекта: “Устойчиво създаване на заетост и развитие на човешките ресурси в „Елнет България” АД”


Резюме:

През февруари месец 2008 година бе подписан договор за безвъзмездна помощ между Министерството на труда и социалната политика и „Елнет България” АД по Програма ФАР 2005 BG 2005/017-353.10.01 за „Икономическо и социално сближаване”. Името на проекта е “Устойчиво създаване на заетост и развитие на човешките ресурси в „Елнет България” АД”.

На 01 юни 2008 г. официално стартираха дейностите по проекта.
Проектът е с продължителност 12 месеца.
Статус: изпълнен
Партньори: Център за обучение към Институт за заваряване АД
Чрез реализиране на проекта, „Елнет България” АД ще помогне за намаляване на безработицата в гр. София. Основната цел на проекта е да осигури устойчиви перспективи за развитие на безработни лица, както и да увеличи уменията на служителите в „Елнет България” АД. Предвижда се обучение на 17 безработни лица, като 10 от тях след полагане на изпит и сертифициране, ще бъдат наети на постоянен трудов договор към „Елнет Българи” АД.

Част от персонала на „Елнет България” АД ще преминат през обучителни курсове за увеличаване на професионалните им умения. Ще бъде изготвена стратегия за развитие на човешките ресурси, както и ще бъде подпомогнат капацитета на партньорската организация за бъдещо усвояване на проекти по Структурните и Кохезионния фонд.

 

 

Програма ФАР 2004/016-711.11.04

Програма "Конкурентноспособност"

  
Име на проекта: “Инвестиции в нови машини и сертифициране на система за контрол на качеството в „Елнет България” АД”


Резюме:

Проектът се състои в закупуване на оборудване за производство и в консултански услуги за внедряване на система на система за управление на качеството ISO 9001:2000.

Елнет България бе сертифицирана по ISO 9001:2000 през януари месец 2008 г. В най-скоро време се очаква да бъде доставено и оборудването предвидено по проекта.

Продължителност на проекта: 20 месеца

Статус: изпълнен
Очаквана дата на завършване: юли 2009 г.

 

 

Проект 2007 BG161PO003/2.1.2-01/2007/006
„Покриване на международно признати стандарти”
по Оперативна Програма „Развитие на Конкурентноспособността на Българската Икономика” 2007-2013

 

  
Име на проекта: “Създаване на условия за подобрен контрол и модернизация в „Елнет България” АД”


Резюме:

През август месец 2008 година бе подписан договор за безвъзмездна помощ между ИАНМСП и „Елнет България” АД „Покриване на международно признати стандарти” по Оперативна Програма „Развитие на Конкурентноспособността на Българската Икономика” 2007-2013.

Продължителност на проекта: 12 месеца

Статус: изпълнен