Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

ПОМПЕНИ СТАНЦИИ

ПОМПЕНИ СТАНЦИИ

Помпените станции са важно звено от канализационните и водоснабдителни системи. В тях са монтирани помпени агрегати, арматури, фасонни части, измервателни устройства, подемно-транспортно оборудване, устройства за заливане на помпите, електрооборудване и автоматизация.

В зависимост от вида на изпомпваната течност, канализационните помпени станции са за изпомпване на отпадъчни води (битови, промишлени, дъждовни или смесени) или за изпомпване на утайки. Управлението им може да е ръчно, полуавтоматично, автоматично и дистанционно.

Местоположението на помпената станция и технологичните параметри се установяват в процеса на проектиране и оразмеряване на канализационната мрежа.

Основен елемент на помпената станция е черпателния резервоар, който служи за изравнител между водния приток от канализационната мрежа и припомвания воден поток. Обемът се оразмерява така, че да се избегне продължителен престой и загниване на отпадъчните води.

За да се предотврати задръстване на помпите, се предвиждат решетки и дробилки.

Помпите, които се използват са основно центробежни, при които течността се изпомпва вследствие на въртене на работно колело с лопатки.

 

 

Спомагателното оборудване на помпените станции се състои от спирателни кранове с ръчно, електрическо или хидравлично задвижване, възвратни клапи, смукателни цедки и др. Към станциите се инсталират допълнително измервателни устройства като манометри, вакуумметри и водомери.

Решетките за задържане на грубите отпадъци са част от помпената станция. Необходимо е да се проверяват 2 пъти седмично, а задържаният материал трябва да се отстрани в перфорирaния кош, където се обезводнява частично. Този материал впоследствие се събира в контейнер и се изхвърля заедно с битовите отпадъци.

Изпомпването се осъществява от помпи за отпадъчната вода. Те работят в автоматичен режим в зависимост от зададеният режим на работа. Интервалите могат да бъдат програмирани да се включват на кратки периоди от време /около 3 мин/, така че да се поддържа постоянно снабдяване с отпадъчна вода.

В помпената станция има и аериращите дифузери. Аерирането на помпената станция се контролира чрез клапите и спомага да се избегне отлагане на утайки на дъното на помпената станция.

Работата и поддръжката на помпите се осъществява в съответствие с ръководството за помпите, осигурено от производителя.

Реализирани проекти

Контакти