Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

Съдействие при узаконяването на пречиствателни станции

Съдействие при узаконяването на пречиствателни станции

Искаш пречиствателна станция

Избрал си дори съвременна технология за отстраняване на основните замърсители  на отпадъчната вода от бита и производството ти. Подбери технология и марка която отговаря на изискванията на българското законодателство и на европейската директива за качество на заустваните води във водни обекти.

Трябва ли ти разрешително и как да го получиш

Всеки един проект трябва да отговаря на определените от закона изисквания по отношение на качеството на изпълнение на съоръженията и експлоатацията. Всички условия по пречистване и заустване на отпадъчни води във водни обекти са посочени в Наредба №6 от 9.11.2000 г. и в Наредба №7 от 14.11.2001 г. Целта на тези нормативни актове е предотвратяването и/или преустановяването и намаляването на замърсяването от горепосочените с попадащите в тях опасни и вредни вещества.

Според Наредба №6 от 9.11.2000 г., Чл. 14. отпадъчните води от агломерации под 2000 е. ж., постъпващи в канализационните мрежи преди заустването им, трябва да бъдат подложени на пречистване чрез използване на локални пречиствателни станции.

Заустване на битови отпадъчни води без разрешително се допуска за обекти извън регулацията на населените места при максимално денонощно водно количество до 10 куб.м/ден  и товар на замърсяването до 50 еквивалентни жители.

 Процедурата е следната:

  • избор на технологията и вида на пречистващото съоръжение
  • изготвяне на ивестиционно намерение
  • подаване на молба за виза за проектиране
  • заявление за строителство, придружено с необходимите сертификати за качеството на условно чистите води
  • декларация за съотвествие на съоръжението

Режимът е уведомителен.

Как да подходиш

Сам, като следваш нормативните актове, губиш ценно време и си късаш нервите - вариант, който не е за предпочитане. Вземи по-доброто решение - възползвай се от специализираните услуги на професионалистите от ”Елнет БГ” ЕООД! За улеснение на нашите клиенти предлагаме консултантски услуги и пълно съдействие при узаконяването на пречиствателни станции.

Довери се на дългогодишния ни и доказан опит в сферата на опазване на околната среда и инфраструктурни проекти! Позвъни и остави на нас да се погрижим за всичко!

Реализирани проекти

Контакти