Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

Пречиствателни станции

Информация за Пречиствателни станции

Какви са изискванията за пречистване на отпадъчните води

Отпадъчните води от всички жилищни, административни и промишлени сгради се нуждаят от отвеждане чрез канализационна система и чрез пречистване се връщат обратно към прородата. Процесът на премахване на замърсителите се извършва в зависимост от обема, вида и степента на замърсяване, от техническите и икономическите показатели.

Съществуват разпоредби с регламентиращи изискванията към пречиствателните станции:

  • строителните норми, определящи проектирането и изграждането;
  • санитарни норми и изисквания за заустване на водите;

Съобразяването с установените стандарти изисква отпадъчните води да се отвеждат в централизирана канализационна система към градски или общински пречиствателни станции или при липса на такав аинфраструктура, да се използват локални пречиствателни съоръжения. За административни сгради могат да се използват сглобяеми модулни единици или се изграждат местни пречиствателни съоръжения.

Принципът на пречистване е познатия ни механично-биологичен. При административните и офис центрове се наблюдава по-малко по количество, но по-замърсена вода. Основните критерии, с които се събразяваме при проектирането и работата на тези пречистватените станци са:

  • брой служители и работещи
  • часово работно време
  • вид на дейността
  • място за изграждане на пречиствателна станция

Искаш пречиствателна станция?

Дори си избрал съвременна технология за отстраняване на основните замърсители и на биогенните елементи. Остава само да прецениш дали отговаря на изискванията на българското законодателство и на европейската директива за качество на заустваните води във водни обекти.

Защо е необходимо разрешително и как да го получиш?

Необходимо е, защото проектът ти трябва да отговаря на определените от закона изисквания по отношение на качеството на изпълнение на съоръженията и експлоатацията. Условията по пречистване и заустване на отпадъчни води във водни обекти са посочени в Наредба №6 от 9.11.2000 г. и в Наредба №7 от 14.11.2001 г. Целта на тези нормативни актове е предотвратяването и/или преустановяването и намаляването на замърсяването на водните обекти с попадащите в тях опасни и вредни вещества.

Според Наредба №6 от 9.11.2000 г., Чл. 14. отпадъчните води от агломерации под 2000 е. ж., постъпващи в канализационните мрежи преди заустването им във водните обекти, трябва да бъдат подложени на пречистване.

Заустване на битови отпадъчни води във водни обекти без разрешително се допуска за обекти извън регулацията на населените места, при максимално денонощно водно количество до 10 куб.м/ден  и товар на замърсяването до 50 еквивалентни жители.

Режимът е уведомителен.

ВЪПРОС: Каква е процедурата?

Избира се технологията и вида съоръжение за пречистване на води.

Изготвя се ивестиционно намерение и се подава молба за виза за проектиране.

  • подаване на заявление за строителство, придружено с необходимите сертификати за качеството на условно чистите води от пречиствателната станция,

декларация за съотвествие на съоръжението, сертификати, и т.н.

  • заплащане на административни такси
  • следене на преписката в съответните инстанции

Как да подходиш?

Сам, като следваш нормативните актове, губиш ценно време и си късаш нервите - вариант, който не е за предпочитане. Вземи по-доброто решение - възползвай се от специализираните услуги на Clareco. За улеснение на своите клиенти фирмата предлага консултантски услуги и пълно съдействие при узаконяването на пречиствателни станции.

Довери се на дългогодишния ни професионален опит в сферата на опазване на околната среда и инфраструктурни проекти по пречистване на питейни и отпадъчни води! Позвъни и остави на нас да се погрижим за всичко!

Пречиствателни станции

Реализирани проекти

Контакти