Свържете се с нас: 02/489 08 77; 0888 800 884

Цялостно проектиране на пречиствателни станции

Цялостно проектиране на пречиствателни станции

Какво представлява проектирането на пречиствателна станция

Добре изготвеният проект е задължително условие за изграждането на дълготрайна, надеждна, функционална и  ефективна автономна инсталация, която няма да струва скъпо.

Извършва се по два начина - разработване на проектна документация и работни чертежи или само на работен проект. В документите се съдържа цялата необходима информация за вземане на архитектурни и  конструктивни решения, определя се стойността и се минимизират рисковете за замърсяване на околната среда.

През какви етапи преминава

Изготвянето на проекта за пречиствателни съоръжения включва сбор от различни входни данни. Към тях се отнасят първичният преглед на индустриалните зони и оценката на възможностите за използването им. Ако се  предвижда модернизация, се определя възможността за реконструкция или разширяване на съоръженията.

Първоначално се посещава мястото засъбиране на топографски данни. Следва събиране на материали за геодезическите изследвания и извършване на нужните  измервания и оценки. На този предварителен етап се провеждат проучвания по уточняване на обема и количествения състав на постъпващите отпадъчни води. Прави се пробно водовземане и анализ на водата и се избира подходяща технология. Важна част заема анализирането на резултатите от инженерно-геоложките проучвания, тъй като са неизменна част от строителния проект.

Следва избирането на техническото оборудване. Изборът се прави в съответствие със задачата за привеждане  на отпадните води към нормативните стандарти за качество, т.е да се осигури необходимата степен на  пречистване, като се отстранят замърсителите от различен характер. Разглеждат се всички възможни решения и  се съгласуват с клиента и с инвестиционните възможности. В предварителна оценка се отчитат разходите за  нужното оборудване, строителство и монтаж.

Защо да поръчаш при нас

Защото имаме дългогодишен и доказан опит в дейността, използваме комплексен подход, съвременна технология и иновационни решения. Предлагаме пълен набор от услуги по реализацията на индивидуални проекти на изгодни  цени. Спазваме стриктно нормативната уредба, екологичните изисквания и работим, за да удовлетворим всеки  наш клиент.

Проектираме пречиствателни станции за сондажни, битови и промишлени замърсени води и разработваме индивидуални проекти за битови и  промишлени отпадъчни води. Оказваме пълно съдействие по цялостното проектиране на частни и обществени системи, узаконяване, доставка и монтаж, гаранционен сервиз и наблюдение на пречиствателните станции.

Търсиш бързина, професионализъм, ефективност и гаранция? Свържи се с нас и ние ще се погрижим за всичко!

Реализирани проекти

Контакти